5a Generazione

Pokémon
Nome
Pokémon
Nome
Pokémon
Nome
Tsutaja
Rankurusu
Reshiram
Pokabu
Gochiruzeru
Zekrom
Mijumaru
Koromori
Chillarmy
Meguroko
Kibago
Gigaiasu
Shimama
Minezumi
Moguryuu
Hihidaruma
Mihuroggu
Shikijika
Mamepato
Wooguru
Swana
Gear
Victini
Kurumiru
Munna
Zorua
Emonga
Musharna
Zoroark
Mamanbou